استراتژی

دپارتمان استراتژی

مسیر و چهارچوبِ رفتار ارتباطی برند در این دپارتمان توسط تیمی تحلیل‌گر و خلاق طراحی می‌شود.

نگین درخشان هر کمپینی، آن زیر ساخت محکمی است که از هویت برند کشف شده و در اختیار تیم خلاقیت قرار می‌گیرد تا آینده‌ای درخشان برای یک برند رقم بخورد.