آنالیز برند و تحقیقات بازار

آنالیز برند و تحقیقات بازار

هر سنگ باارزشی در میان سنگ‌های دیگر ارزش پیدا می‌کند. نگین وقتی به چشم می‌آید که در اطرافش سنگ آهک پوسیده هم وجود دارد.

ما در نگین باور داریم که موفقیت و جوهره‌ی وجودی هر برندی در مواجهه با مخاطبانش شکل می‌گیرد. رفتار برند و مخاطبانش باید از طریق تحقیقات میدانی و مطالعه‌ی بازار ارزیابی شود تا به شناختی بهتر نسبت به برند و آگاهی از رفتار مصرف کننده دست پیدا کرد.